Privaatsuspoliitika

"TULIVESI.com" TEENUSTE PRIVAATSUS- JA ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Registreerides kasutaja veebilehel www.TULIVESI.com või mobiilsel rakendusel, usaldate Maslati OÜ-le (edaspidi "Ettevõtte" või meie) oma isikuandmeid ja annate meile õiguse neid töödelda vastavalt privaatsus- ja andmekaitsepoliitikas (edaspidi - poliitika) ja TULIVESI.com poe kaupade ostu / müügi reeglites (edaspidi "reeglid") sätestatud mahus, viisidel ja eesmärkidel.

Käesolevas poliitikas sätestatud tingimustega või teatud reeglitega mittenõustumisel, puudub meil võimalus tagada Teile terviklik juurdepääs Ettevõtte poolt pakutavatele teenustele.

Enne teenuste kasutamist palume tähelepanelikult tutvuda TULIVESI.com teenuste privaatsus- ja andmekaitsepoliitikas sätestatud tingimustega. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate järgmist teavet:

- Kes me oleme?

- Mis on isikuandmed?

- Millist teavet me Teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?

- Kuidas me Teie andmeid kogume või omandame?

- Automatiseeritud töötlus

- Profiilianalüüs

- Kes pääseb Teie isikuandmetele ligi?

- Kus hoiustame Teie isikuandmeid?

- Kui kaua hoiustame Teie isikuandmeid?

- Kas Teie isikuandmed on turvatud?

- Teie õigused ja valikud

- Kontakt

Olete kohustatud iseseisvalt tutvuma käesoleva poliitikaga iga kord enne TULIVESI.com teenuste kasutamist.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et nii poliitikat kui ka selle tingimusi võidakse muuta, täiendada ja uuendada.

Isikuandmed on ükskõik milline teave, mida isiku kohta kogutakse või mille alusel isikut on võimalik tuvastada.

Me austame Teie konfidentsiaalsust ja Teie isikuandmete turvalisus on meie prioriteet. Kasutame vastavaid korralduslike ja tehnilisi meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmed oleksid alati turvaliselt kaitstud ning andmetöötlemise toimingud vastaksid andmekaitseseaduse andmekaitsemääruse ja meie sisepoliitika nõuetele.

Käesoleva poliitika kohaselt võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

- Töötlemine võib olla vajalik, et täita õiguslikke kohustusi registripidajana või vastutava andmetöötlejana.

- Töötlemine võib olla vajalik, et täita meie vahel sõlmitud lepingut.

- Töötlemine on vajalik, et kaitsta meie õigustatud huve, täpsemalt majanduslikke, ärilisi ja rahalisi huve; äritegevuse järjepidevust; klienditeabe ja toodete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

- Tohime töödelda andmeid Teie nõusoleku alusel.

1. MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS SEDA KASUTAME?

1.1. Registreerimine, kontrollimine, haldamine ja suhtlemine

Registreerides kasutaja TULIVESI.com veebilehel või mobiilsel rakendusel nõustute tingimustega, mille kohaselt peate esitama meile allpool ankeedis toodud andmed, mis on vajalikud TULIVESI.com teenuste osutamiseks. Nimetatud andmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teenust pakkuda.

Registreerides kinnitate esitatud isikuandmete õigsust ning seda, et olete vähemalt 16-aastane. Isikuandmete ebatäpsuste korral tuleb need viivitamatult parandada.  Maslati OÜ ei vastuta Teie poolt esitatud ebakorrektsete, mittetäielike või ekslike andmete eest.

TULIVESI.com ankeetandmed:

Isikuandmete liigid:

Ees- ja perekonnanimi, kontaktinfo: elukoha ja tarne aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Teie nõusolek TULIVESI.com teenuste kasutamiseks käesoleva poliitika tingimustes sätestatud korras

Andmete säilitamisperiood:

Kõiki Teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni kasutate TULIVESI.com teenuseid või kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide ja hagide eest.

1.2. Kuidas ja millistel eesmärkidel kasutame Teie ankeetandmeid?

Teie ankeetandmete alusel loodud TULIVESI.com profiili abil saame registreerunud kasutajaid tuvastada. Tuvastamise eesmärgiks on pakkuda Teile võimalust kasutada TULIVESI.com teenuseid tingimustel, mis on sätestatud käesolevas poliitikas.

Esitatud ankeetandmete põhjal tuvastame Teid muuhulgas andmete uuendamise, muutmise või meie poole pöördumise korral, teatud isikliku info esitamise, isikuandmete töötlemisega seotud õiguste täitmise jm asjus.

Töötleme Teie isikuandmeid muuhulgas selleks, et Teiega suhelda ja ühendust võtta, kui unustasite maha oma ostud või kui ilmneb probleeme tehingutega, vastata Teie küsimustele ning tagada Teie ligipääs profiililie ja tagada andmete õigsus Teie TULIVESI.com profiilis.

Kasutame Teie mobiiltelefoni numbrit, et saaksime Teie poole pöörduda kiireloomulistes küsimustes, mille puhul on oluline, et saaksime Teiega koheselt ühendust. Teie e-posti aadressi kasutame me eelkõige selleks, et anda Teile teavet TULIVESI.com teenuste kohta (nt muudatused süsteemis, tingimustes, antud privaatsuspoliitikas, Teie TULIVESI.com kasutajakonto blokeerimise korral, ürituste registreerimiskinnituste saatmiseks, loosivõidust teavitamiseks jne).

Väga oluline on, et Teie poolt esitatud isikuandmed oleksid õiged ja täpsed. Valeandmete esitamisel või andmete uuendamata jätmise korral, võib meil tekkida raskusi teenuste osutamisel.

Maslati OÜ. ei vastuta Teile tekitatud kahju eest, mis on tekkinud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete esitamise tõttu.

Andmete muutumise korral palume Teid viivitamatult asendada muutunud andmed veebisaidil läbi registreerimisvormi. Täpsemat infot ankeetandmete uuendamise kohta leiate käesoleva poliitika punktis 5.2.

Ettevõttel puudub võimalus kontrollida Teie poolt esitatud andmete õigsust ja tegelikkusele vastavust. Seetõttu eeldame, et registreerimisvormi täitmisel olete edastanud täpsed ja õiged andmed ning kõik Teie nõusolekud on esitatud vabal tahtel, olles põhjalikult tutvunud käesoleva poliitikaga ja selle tingimustega.

1.3. Teie TULIVESI.com kasutajakonto haldamine

Töötleme Teie isikuandmeid Teie kasutajakonto haldamise eesmärgil

Kasutajakonto andmed:

Isikuandmete liigid:

Veebilehel www.TULIVESI.com registreerumisel esitatud andmed, kasutajakonto andmed sisselogimisel, info toimingute kohta sisselogituna sh. tehnilised sirvimisandmed (IP-aadress, veebisirvimise tegevus ja tehniline teave). Teie nimi, perekonnanimi, e-post postiaadress, telefoninumber, tarne- ja elukoha aadressid, allkiri (kui võtate kauba ise vastu), auto registreerimisnumber, ostu ja kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg, tootenimed, kogused, ostuhinnad ja soodustused, maksmisviis ja makseteave.

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Teie nõusolek TULIVESI.com teenuse kasutamiseks käesoleva poliitika tingimustes sätestatud korras

Andmete säilitamisperiood:

Kõiki Teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni olete TULIVESI.com teenuse kasutaja või kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide ja hagide eest. Sõiduki registreerimisnumbrit hoitakse kuni broneeringu tühistamiseni.

Registreerides kasutaja veebilehel www.TULIVESI.com või mobiilsel rakendusel loeme, et olete andnud nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

1.4. Teie ostuandmete töötlemine

Pakkudes Teile TULIVESI.com teenuseid ja muid eeliseid, nagu kampaaniates osalemine, soodustused jm, töötleme Teie ostude andmeid, mis on registreeritud TULIVESI.com veebilehel (edaspidi - ostuandmed).

Teie ostuandmeid saame kasutada oma tegevusvigade parandamiseks Teie huvides. Näiteks: juhul kui avastame, et vea tõttu müüdi meie klientidele kaupu vale hinnaga või ei rakendatud soodustust - võime ostuandmete järgi tuvastada selliseid kaupu ostnud kliendid ja parandada oma vead (kompenseerides hinnavahe jm).

Teenuste pakkumise eesmärgil töödeldavad ostuandmed:

Isikuandmete liigid:

Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarne-ja elukoha aadressid, allkiri (nõusoleku korral) ostmise ja kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg, ostetud toodete nimetus, kogused, ostu hind ja tehtud allahindlus, makseinfo ja meetod

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Teie nõusolek TULIVESI.com teenuse kasutamiseks käesoleva poliitika tingimustes sätestatud korras

Andmete säilitamisperiood:

Ostuandmeid hoiame 7 aastat alates ostutehingu kuupäevast ja tähtaja lõppedes me kustutame Teie andmed ja muu isikustatud teabe jäädavalt.

1.5. Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine

Me töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, et hallata personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi, näiteks kampaaniad, sünnipäevasoodustused, kutsed erisündmustele ja mängudele. Lisaks edastatakse Teile nõusoleku alusel TULIVESI.com uudiskirju, teavet meie ja TULIVESI.com partnerite pakkumiste osas ning küsitlusi pakutavate teenuste ja toodete kohta. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.

1.5.1. Otseturundus

Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saata Teile otseturundusalast teavet, näiteks edastada Teile isiklikku ja olulist teavet ning pakkumisi Teie valitud suhtluskanalisse – e-post, sms, TULIVESI.com kasutajakonto ja/või sotsiaalvõrgustikud.

Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame Teie mobiiltelefoni numbrit või e-posti aadressi, et Teiega sotsiaalvõrgustikes ühendust võtta.

Otseturunduse edastamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:

Isikuandmete liigid:

Teie nimi, e-posti aadress ja / või mobiiltelefoni number, sotsiaalvõrgustiku kasutajakonto, TULIVESI.com kasutajakonto

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Teie nõusolek otseturunduse saamiseks

Andmete säilitamisperiood:

Andmeid säilitatakse seni, kuni kehtib Teie nõusolek teenuse pakkumiste ja teabe saamiseks. Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta võidakse säilitada kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

Eelistatud sidekanali saate valida privaatsusseadetest veebilehel www.TULIVESI.com. Loobuda teenuste pakkumistest ja teabe saatmisest või muuta valitud teadete saamise viise (kanaleid) võite igal ajal. Teie keeldumine teenuste pakkumiste ja info saamisest ei takista Teid kasutamast TULIVESI.com teenuseid.

1.5.2. Andmete profileerimine personaalsete pakkumiste esitamisel

Nõustudes isikuandmete profileerimisega personaalsete pakkumiste saamisel, tekib meil võimalus Teid tundma õppida, kohandada pakkumisi vastavalt Teie vajadustele ja pakkuda muid spetsiaalselt Teile mõeldud eeliseid.

Profileerimisel kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, et pakkuda Teile personaliseeritud pakkumisi ja muid TULIVESI.com soodustusi. Selleks rühmitame Teie ankeetandmed ja (või) ostuandmed ja analüüsime neid ning esitame Teile Teie ostuharjumuste ja (või) muude tunnuste (nt sugu, elukoht, konkreetsed ostuoperatsioonid jm) alusel aktuaalseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi ning muud infot.

Personaalsete pakkumiste esitamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:

Isikuandmete liigid:

Ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, ostu üksikasjad (sh. ostukuupäev ja – aeg, ostetud kauba nimetused, kogused, kogu ostuhind), Teile saadetud isiklike pakkumiste ajalugu ja info nende kasutamise kohta.

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Teie nõusolek TULIVESI.com teenuse pakkumiste ja info saamiseks ning profileerimiseks

Andmete säilitamisperiood:

Andmeid säilitatakse seni, kuni kehtib Teie nõusolek teenuse pakkumiste ja teabe saamiseks. Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta võidakse säilitada kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

Oluline on märkida, et meie poolt läbi viidud andmete analüüsimine ja profiilianalüüs ei too kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi ega avalda Teile märkimisväärset mõju.

Kui Te ei soovi, et Teie andmeid profileeritakse personaalsete pakkumiste saamiseks, ei pea Te meile sellekohast nõusolekut andma, antud nõusolek on Teil võimalik igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku mitteandmisel või tagasivõtmisel ei saa me garanteerida meiepoolse Teenuse terviklikku osutamist.

1.6. Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

Turu ja klientide käitumisuuringute ja statistika analüüsimine on meile ülioluline, kuna võimaldab teha olulisi ärilisi otsuseid, nagu sortimendivalik, hinnakujundus jne. Vajalike aruannete koostamisel kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi, mille käigus ei töötle me Teie nime, kontaktandmeid ega muud teavet, mille abil on võimalik Teie otsene tuvastamine.

Statistika, turu ja meie klientide käitumisuuringute eesmärgil töödeldavad andmed:

Isikuandmete liigid:

Elukoht, ostuinfo (sh ostukuupäev ja -aeg, kaubanimed, kogused, ostukorvi hind, allahindlused)

Andmete töötlemise seaduslik alus:

Meie õigustatud huvi on analüüsida andmeid ja koostada äritegevuseks vajalikke aruandeid, püüdes hinnata oma tegevust ning luua väärtust nii Teile, kui ka ettevõttele.

Andmete säilitamisperiood:

Teie ostuandmeid säilitatakse 7 aastat alates ostu teostamise päevast.

Kõiki Teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis, kuni olete TULIVESI.com teenuse kasutaja.

Oluline on märkida, et meie poolt teostatud andmeanalüüs ei too kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi ega avalda Teile märkimisväärset mõju.

1.7. Kliendi päringud, kaebused, taotlused ja tagasiside

Kasutame Teie nõusoleku alusel isikuandmeid eesmärgiga vastata objektiivselt ja õigesti Teie päringutele ja küsimustele (edaspidi - päring), anda vajalikku teavet, menetleda Teie nõuded jne. Samuti võime analüüsida päringu andmeid, et parandada meie tegevuse ja pakutavate teenuste kvaliteeti, võttes arvesse Teie arvamusi ja soovitusi.

Kliendi päringutele, kaebustele, taotlustele ja tagasiside andmise eesmärgil töödeldavad andmed:

Andmete kategooriad

Teie identifitseerimisandmed ja kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi; telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress, sünniaeg;

Teie taotluse sisu:

Teie taotlus, selle asjaolud, kuupäev, koht, nõue või vastus, objekt, ja muu teave päringus;

Muud taotlusega seotud dokumendid ja / või andmed:

näiteks. ostukviitungi andmed; fotod; telefonikõne, kui võtad ühendust klienditoe abiliiniga.

Andmete töötlemise seaduslik alus

Vastutus klientide päringutele ja taotluste töötlemise eest ja meie õigustatud huvi hinnata meie klientide heaolu, eesmärgil parandada ettevõtte poolt pakutavate teenuste kvaliteeti.

Andmete säilitamisperiood

Töötleme Teie päringuid ja pretensioone ning nendega seotud andmeid kuni Teie taotlusele vastuse leidmiseni või otsuste vastuvõtmiseni. Säilitame Teie isikuandmeid andmeid järgmiselt:

- E-päringud posti teel - 6 kuud

- Kaebused - 12 kuud

- Infotelefoni salvestused - 14 päeva

- Reitingud (Star Storage) - 12 kuud

- Isiklikud sõnumid sotsiaalmeedias - 6 kuud

Juhul, kui päringu tagajärjel algatatakse vaidlus või tekib selle oht, on Maslati OÜ-l õigus säilitada ja töödelda Teie andmeid kauem, kuni nõude/ kaebuse aegumistähtaja saabumiseni (kolm aastat) ja / või lõpliku otsuse jõustumiseni.

Käesolevates tingimustes sätestatud andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja lõppedes hävitame ja/ või kustutame jäädavalt Teie andmed ja muu isikustatud teave nii pea kui võimalik arvestades selleks kuluvat mõistliku aega.

2. MILLISTEST ALLIKATEST ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME?

Peaaegu kõik isikuandmed kogutakse Teie endi käest (näiteks: kirjalikul teel, läbi e-posti, helistades meie klienditoe numbrile, taotluse esitamise käigus jne). Ankeediandmed jõuavad meieni otse Teiepoolse registreerimisankeedi ja ostuandmete täitmisega.

Päringute kvaliteetseks ja objektiivseks hindamiseks peame koguma lisainformatsiooni või täpsustama päringu asjaolusid. Seetõttu võime lisainformatsiooni koguda näiteks Teie eelnevatest päringutest, ostutehingutest, kasutajakonto kasutamise ajaloost, vestlustest oma töötajatega jne.

3. ISIKUANDMETE JAGAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Et täita Teie suhtes oma kohustusi, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid. Nendeks võivad olla tarnijad, andmebaaside haldusteenuste osutajad, serveriruumi ja pilveteenuste pakkujad, otseseturundusteenuse osutajad , turu-uuringute või ärianalüütika teenuste osutajad jm. Edastame andmetöötlejale ainult nii palju andmeid, kui palju on vaja konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks. Meie palgatud andmetöötlejad võivad töödelda Teie isikuandmeid ainult meie korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja meiega sõlmitud kirjalikele lepingutele.

Teie isikuandmeid võidakse piiratud mahus edastada meie koostööpartneritele tagamaks lisasoodustusi ja paremat teenindust. 

Maslati OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Maslati OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe Ltd.-le.

Tsiviilvastutuse ja/ või varaliste nõuete ja kahjude tekkimise korral võime edastada Teie andmed ja nõuded kindlustusseltsi. Kindlustusseltsid tegutsevad ja töötlevad andmeid vastavalt kindlustusseltsis kehtivatele tingimustele.

Meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks või seadusest tulenevate õiguste kaitseks võidakse Teie isikuandmeid edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutuste.

Maslati OÜ kasutab oma veebilehel Google Analytics veebianalüüsi teenust, nn küpsiseid, mida pakub Google, Inc. Google Analytics, et koguda infot, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. Kasutame seda infot aruannete koostamiseks ning veebilehe täiustamiseks. Küpsiste abil kuvatakse Teile mh reklaame ning pakkumisi lähtuvalt Teie surfamiseelistustest või ostlemishuvist. Küpsised koguvad anonüümset teavet näiteks veebilehe külastajate arvu, IP-aadressi, veebilehekülastuste aja, koha ja sageduse kohta. See info edastatakse ja talletatakse tavaliselt Google serverisse. Google’i privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda siin: https://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/

Kui Te ei nõustu sellega, et Teie veebikasutust meie veebilehel analüüsitakse, siis võite igal ajal muuta oma veebilehitseja seadeid ja keelata küpsiste kasutamise. Küpsiste kasutamise keelamisel ei pruugi kõik teenuse funktsioonid olla kasutatavad. Lisateave saamiseks vt Küpsiste Poliitika.

4. KUS TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?

Töötleme Teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

5. TEIE ÕIGUSED

Andmekaitseseadus sisaldab mitmeid andmesubjekti õigusi isikuandmete töötlemise osas.

Teavet Teie konkreetsete õiguste ja nende elluviimise kohta leiate käesolevas peatükis.

Palume Teid hoolikalt tutvuda oma õigustega!

5.1. Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda meilt teavet ja ligipääsu enda isikuandmetele, mida me töötleme. Te saate igal ajal sisse logida oma TULIVESI.com kasutajakontole ning tutvuda teabega, mis meil Teie kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, Teie ostuoperatsioonid, viimase 12 kuu arved, Teie personaalsed pakkumised jne.

Samuti on Teil õigus tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmete ja infoga, andmete töötlemise eesmärkide, kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlemise perioodi, andmete saamise allikate, otsuste automatiseeritud vastuvõtmise, sh profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta.

Suurem osa eespool nimetatud andmetest ja nende töötlemise eesmärkidest on Teie huvides kirjeldatud käesolevas poliitikas.

Juhul, kui käesolevas poliitikas ja TULIVESI.com kasutajakontol esitatud info pole Teie jaoks piisav või soovite tutvuda ostuoperatsioonide ajalooga pikema kui 6-kuulise perioodi kohta, pöörduge meie poole poliitika 7. peatükis kirjeldatud viisidel.

5.2. Isikuandmete parandamine

Juhul, kui meie teave Teie kohta on vale või puudustega, on Teil õigus seda ise muuta, täpsustada või parandada või paluda meil seda teha. Te saate osa teabest isesesivalt muuta TULIVESI.com veebilehel www.TULIVESI.com logides sisse oma kasutajakontoga või pöördudes palvega meie poole käesoleva poliitika 7. peatükis sätestatud korras.

5.3. Nõusoleku tühistamine

Kuna töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Teatud juhtudel võib see tähendada, et me ei saa enam Teile teenust pakkuda.

Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta võidakse säilitada kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest.

5.4. Vastuväited andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

Teil on õigus mis tahes ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.

Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek pakkumiste ja uudiskirjade saamiseks ning isikuandmete profileerimiseks, mis on vajalik personaalsete pakkumiste esitamiseks. Kõnealuste nõusolekute tühistamine ei takista Teid TULIVESI.com teenuste kasutamise jätkamist, kuid see tähendab, et me ei saa Teile pakkuda teisi eeliseid ja kasulikke pakkumisi.

Te saate otseturunduse tellimuse tühistada TULIVESI.com kasutajakontole sisse logides veebilehel www.TULIVESI.com või helistades klienditoe telefoninumbril.

5.5. Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et andmetöötlemisel rikutakse Teie õigusi ja andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume kõigepealt pöörduda meie poole. Anname endast kõik, et lahendada Teie taotlused ja kõrvaldada kahtlused ning võimalikud vead.

Kui Teid ei rahulda meie probleemi lahendus või kui leiate, et me ei teosta vajalikke toiminguid kooskõlas Teie soovidega, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutustele, milleks on Eesti Vabariigis Andmekaitse Inspektsioon.

Alates 25. maist 2018 pärast Euroopa Liidu Andmekaitse üldmääruse (2016/679/EL) jõustumist on Teil lisaks järgmised õigused:

5.6. Vastuväited andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kui Te ei nõustu oma andmete töötlemisega siinses lõigus kirjeldatud eesmärkidel, austame ja hindame Teie otsust. Arvestades TULIVESI.com teenuse eesmärke ja mõlema poole (nii Teie ehk andmesubjekti kui ka meie ehk andmevaldaja) õigustatud huvide tasakaalu, võib Teie mittenõustumine tähendada, et kui katkestate meie õigustatud huvil põhineva andmete töötlemise, ei pruugi meil olla võimalik Teile TULIVESI.com teenuseid osutada.

Selleks, et nimetatud õigust kasutada, palume esitada meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

5.7. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Teatud asjaoludel on Teil õigus meilt nõuda Teie isikuandmete kustutamist (näiteks: isikuandmeid töödeldakse õigusevastaselt, puudub andmete töötlemise alus jm). See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama.

Selleks, et nimetatud õigust kasutada, palume esitada meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

5.8. Õigus piirata andmete töötlemist

Teatud tingimuste korral (näiteks: isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, andmete täpsuse vaidlustamine, mittenõustumine andmete töötlemisega meie õigustatud huvi alusel jm) on Teil õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Palun pidage meeles, et kui Te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Teie TULIVESI.com teenuse kasutamist.

Selleks, et nimetatud õigust kasutada, palume esitada meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

5.9. Andmete ülekantavus

Samuti on Teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul omades õigust edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma, et meie seda takistaks („andmete ülekantavus“). See õigus katab ainult neid andmeid, mis Te olete meile oma nõusoleku või lepingu alusel andnud ja kus andmetöötlust teostatakse automaatselt. Tehniliste võimaluse olemasolu korral kanname andmed üle Teie nimetatud teisele andmetöötlejale.

Selleks, et nimetatud õigust kasutada, palume esitada meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

6. TAOTLUSTE MENETLEMISE KORD

Püüdes kaitsta kõikide meie klientide isikuandmeid õigusvastase avalikustamise eest, võime paluda Teil taotlust esitades ennast identifitseerida veendumaks, et TULIVESI.com kasutajakonto on seotud Teie isikuga. Sellel eesmärgil võime Teie käest paluda, et saadaksite meile oma registreerimisankeedil esitatud ankeetandmed (nt nimi, e-posti aadress või telefoninumber), et saaksime võrrelda, kas Teie taotluses esitatud andmed kattuvad vastavate ankeetandmetega. Kontrolli teostamisel võidakse Teile saata elektronteade TULIVESI.com registreerimisankeedil märgitud kontaktandmetel (SMS-i või e-postiga) ja paluda teostada autoriseerimistoiming. Kui Teie identifitseerimine ebaõnnestub (näiteks Teie toodud ankeediandmed ei kattu TULIVESI.com registreerimisankeedil toodud andmetega või Te ei autoriseeri andmeid saadud SMS-i või e-posti teate alusel), oleme sunnitud järeldama, et Te ei ole taotletavate andmete subjekt ja me peame Teie taotluse tagasi lükkama.

Esitame Teile teabe taotluse alusel teostatud toimingute kohta viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale taotluse esitamist ning isikusamasuse tuvastamist. Võttes arvesse taotluste keerukust ja mahtu, on meil õigus ühekuulist perioodi pikendada veel kahe kuu võrra. Teavitame Teid sellest enne esimese kuu lõppemist ja toome välja perioodi pikendamise põhjused.

Kui taotlus on esitatud elektroonilisel teel, saadame Teile vastuse läbi sama kanali, välja arvatud juhtudel, kui see pole tehniliselt võimalik (nt informatsiooni liiga suure mahu tõttu) või kui olete palunud vastata teisel viisil.

Keeldudes Teie taotluse rahuldamisest seoses õigusaktidest tulenevate nõuetega, teavitame Teid sellest põhjendatud vastusega.

7. KELLEGA SAAN KÜSIMUSTE KORRAL ÜHENDUST VÕTTA?

Kõikides andmete töötlemise küsimustes saate võtta meiega ühendust järgmistel viisidel:

Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Maslati OÜ

Juriidilise isiku kood: 12744255

Asukoha aadress: JÕEMAA-SÖÖDI, TUSARI KÜLA, LÄÄNE-Nigula VALD, LÄÄNE MAAKOND 91112

Klienditoe kontaktandmed:

E-posti aadress: hello@TULIVESI.com

Helistades meie tasuta infoliinile numbril: +372 53729243

Internetis: www.TULIVESI.com

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

E-posti aadress: hello@TULIVESI.com

8. KAS TEIE ISIKUANDMED ON TURVATUD?

Oleme pühendunud Teie isikuandmete turvalisuse tagamisele ja kasutame meetmeid selle kindlustamiseks.

Anname alati endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks ning rakendame rangeid meetmeid ja turvalisussüsteeme nendele volitusteta ligipääsu ennetamiseks.

Kasutame Teie isiklikku info õigusvastase juurdepääsu, kasutamise või avaldamise vältimiseks erinevaid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja toiminguid

Oleme valinud oma tarnijad hoolikalt ja nõuame, et ka nemad tagaksid Teie andmete konfidentsiaalsuse ja Teie isikliku info turvalisuse.

Andmevahetus läbi interneti ei saa olla kunagi täiesti turvaline ja toimub Teie omal vastutusel. Seetõttu ei saa me tagada meie veebilehele edastatud teabe sajaprotsendilist turvalisust.

9. ISIKUANDMETE PIKAAJALINE SÄILITAMINE

Käesolevates tingimustes sätestatud andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja lõppedes hävitame ja/ või kustutame jäädavalt Teie andmed ja muu isikustatud teabe nii pea kui võimalik arvestades mõistliku aega.

Teie andmeid säilitatakse pikema perioodi jooksul juhul, kui see on õigusaktidega nõutud või lubatud või kui see on vajalik muude õigusaktidest tulenevate kohustuse täitmiseks, eelkõige kui:

- on põhjendatud kahtlusi seadusvastase tegevuse kohta, mille asjus käib uurimine;

- Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse õigeks lahendamiseks;

- esinevad muud õigusaktides sätestatud alused.

10. POLIITIKA KEHTIVUS JA UUENDAMINE

Käesolev poliitika kehtib alates 25. mai 2020.

Käesolevat poliitikat võidakse vajadusel uuendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav veebilehelt www.TULIVESI.com